top of page

SANTE KONPÒTMAN

Terapi endividyèl, gwoup ak fanmi, evalyasyon sante mantal, evalyasyon sikyatrik, jesyon ka, sèvis pou abi sibstans.

Objektif pwogram Sante Konpòtman nou yo se pou bay timoun ak fanmi yo yon eksperyans terapetik ki an sekirite, ki cho epi ki pa jije.  Nan Sant pou Anrichisman Fanmi ak Timoun, chak kliyan enpòtan anpil pou nou e nou vle sansib pou bezwen yo. Objektif nou se amelyore sante emosyonèl ak mantal tout kliyan nou yo, pandan y ap fè efò tou pou anrichi kalite lavi yo an jeneral. 

Terapi endividyèl, gwoup ak fanmi

family therapy.png

Sèvis terapetik sa yo ofri moun ki fè fas ak konpòtman emosyonèl ak/oswa deranje yon avni pou chanjman an sante. Terapis yo sèvi ak yon seri de prèv ki baze sou teknik terapetik pou ogmante angajman ak aliyman ak kliyan an ak fanmi, sa ki mennen nan yon sans de byennèt ogmante. 

Jesyon Ka Sante Konpòtmantal

case mgmt.png

Sèvis sa a bay planifikasyon, lyen ak siveyans sèvis yo pou maksimize fòs ak diminye defisi fonksyonèl ki soti nan yon maladi sante mantal ki entèfere ak ajisteman emosyonèl, familyal, edikasyon, devlopman, pwofesyonèl, ak/oswa kominote kliyan an. Sa a bay kliyan aksè a sante mantal, sosyal, edikasyon ak lòt sèvis sipò.

Sèvis Sikyatrik

mental health woman.png

Sèvis sa a pèmèt kliyan ki gen pwoblèm sante mantal feblès yo resevwa evalyasyon rekòmande, medikaman ak preskripsyon pou sèvis adisyonèl nan men sikyat ki sètifye nan tablo nou an. Gwoup jesyon medikaman diminye stigma yo konnen nan pran medikaman ak amelyore sipò kanmarad ak lòt aspè nan sante sosyal ak emosyonèl nou an.

Evalyasyon Sante Mantal

Support Group

Sant pou Anrichisman Fanmi ak Timoun bay evalyasyon Sante Mantal pou detèmine ki sèvis ki pi bon pou chak moun. Yon terapis ki gen lisans pral evalye kliyan an pou etabli nivo swen apwopriye ki baze sou enfòmasyon yo konstate nan evalyasyon bio-sikososyal la itilize zouti ki baze sou prèv. 

Tretman itilizasyon sibstans pou timoun yo

kidsndrugs.jpeg

Pwogram sa a vize popilasyon adolesan (ki gen laj 12-17), ke Depatman Jistis pou Jivenil refere tèt yo oswa rekòmande pou yo kòmanse sèvis ki gen rapò ak abi dwòg. Pwogram nan pral gen ladan terapi endividyèl, terapi an gwoup, tès dwòg o aza, ak aplikasyon rekiperasyon 12 etap.  Founisè yo itilize entèvansyon pou Entèvyou pou Motivasyon ak Chèche Sekirite.

Tretman itilizasyon sibstans pou adilt

substance abuse.jpeg

Pwogram sa a vize popilasyon adilt, tou de ki refere pwòp tèt ou ak tribinal-refere pou tretman itilizasyon dwòg. Sa a gen ladan terapi endividyèl ak gwoup, ekran dwòg, ak aplikasyon rekiperasyon 12-etap. Nan sesyon yo, founisè yo itilize Entèvyou Motivasyon ak teknik Konpòtman kognitif pou fasilite konsyans sou bezwen chanjman ak devlopman ladrès pou siviv. 

Paran

Homework Help

Pwogram Parenting la sèvi fanmi ki baze nan kominote a ak fanmi depandans yo lè l sèvi avèk yon Curriculum Curing Parenting tribinal apwouve. Konpozan yo kouvri yo se filozofi pou nouri paran, renmen ak fè lwanj timoun yo, teknik paran an sante ak efikas pou amelyore kapasite paran yo, disiplin san fese ak efè negatif itilizasyon depandans sibstans sou fanmi yo ak timoun yo. 

bottom of page