top of page

AMEYOR KALITE

Dwa ak responsablite kliyan, fidbak kliyan

Business Meeting

Avi sou Dwa ak Responsablite Kliyan yo

Kalite se yon prensip santral nan vizyon ak misyon Center for Family and Child Enrichment (CFCE).  An konsekans, Amelyorasyon Kalite Kontinyèl (CQI) se fondasyon operasyon CFCE a.  

 

Konsantre nan Pwogram CQI se evalyasyon ak amelyorasyon kontinyèl swen klinik ak livrezon sèvis.  Apre yo fin idantifye zòn pwoblèm yo, yo bay priyorite pou sipòte plan estratejik òganizasyon an, ak aplikasyon meyè pratik nan òganizasyon an.  

 

Swen pasyan, livrezon sèvis ak sèvis kliyan yo kontwole kontinyèlman.  Anplwaye yo oblije gen konesans sou pwogram CQI a, epi patisipe nan pwosesis la.  Tout depatman/pwogram yo oblije gen reprezantasyon ak patisipasyon nan tout komite CQI yo.  Manadjè Senior yo souvan aji kòm fasilitatè nan inisyativ amelyorasyon kalite, epi mande patisipasyon ak fidbak nan men anplwaye sou tout nivo. Depatman CQI fè pati Administrasyon kote yo te resevwa resous fiskal espesifik yo.  

 

Konsèy Administrasyon an finalman responsab pou nivo kalite ak sekirite sant sante a ak òganizasyon an.  Yo konplètman sipòte pwogram CQI a, epi yo patisipe aktivman nan pwosesis la.  Itilizasyon CQI pou evalye ak idantifye pwoblèm ki bezwen amelyorasyon se nòmal nan tout òganizasyon an.  Yo itilize li kòm yon zouti jesyon pou evalye ak amelyore swen ak sèvis pasyan yo sou yon baz kontinyèl. Tout depatman/pwogram CFCE yo angaje yo nan rasanbleman ak analiz done yo.  Done yo kolekte epi analize anvan nenpòt rekòmandasyon yo te fè pou etidye yon sèvis klinik ak/oswa yon pwosesis ak/oswa etabli endikatè.  Done se fondasyon tout etid CQI.  Rapò yo se mekanis yo itilize pou rapòte rezilta yo, ak pou rekòmande amelyorasyon bay Konsèy Administrasyon an.  Rapò yo revize pa tout nivo anplwaye yo atravè reyinyon depatman/pwogram yo, Sou-Komite CQI, ak Joint CQI Council la.  Edikasyon CQI ap kontinye atravè depatman, anplwaye jeneral, komite, ak reyinyon fòmasyon.  Kominikasyon ak anplwaye yo ak moun ki gen enterè yo esansyèl.  Chanjman ki aplike kòm yon rezilta nan pwosesis amelyorasyon kalite yo kontwole ak mezire. CFCE fè efò pou ekselans kontinyèl. 

bottom of page